Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 "СТАРТ" спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області

 


Open Day Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників 2019

Напрямки методичної роботи у ліцеї-інтернаті

 

Внутрішньо шкільна методична робота у ліцеї-інтернаті з педагогічними кадрами спрямована на:

- формування професійної компетентності,

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

- вироблення інноваційного стилю діяльності,

- підготовку вчителів до пошукової діяльності

Основні завдання:

-кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

-упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій;

-розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

-вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів- новаторів, нових освітніх технологій та систем.

Основні форми методичної роботи:

-практична спрямованість;

-науковість;

-конкретність;

-систематичність та системність;

-оперативність;

-оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.
Індивідуальні форми роботи:

-самоосвіта;

-атестація;

-індивідуальні консультації, співбесіди;

-творчі звіти;

-видання методичних посібників;

-практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, впозакласній роботі;

-ярмарок педагогічних ідей та інновацій.

Групові форми роботи:

-методичні об'єднання;

-семінари - практикуми;

-„Школа педагогічної майстерності";

-випуски методичних бюлетенів;

Масові форми роботи:

-педради;

-інструктивно - методичні наради;

-методичні виставки;

-предметні тижні;

-педагогічні читання;

-„круглий стіл";

-огляд методичної літератури.

Структура науково - методичної діяльності
Методичні об'єднання:

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Учитель школи - це спеціаліст, який може оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої та спланованої роботи шкільних методоб'єднань, оскільки в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

Вдосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою успішної, творчої праці.

Діяльність методичних об'єднань спрямована на вирішення таких завдань:

-постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ;

-обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;

-забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

-створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Засідання методоб'єднання вчителів проходять 4-5 разів на рік. План роботи методоб'єднання змістовний, конкретний, який відповідає сучасним вимогам.
Крім спланованої методичної роботи на рік, у керівника методоб'єднання є:

- відомості про вчителів методоб'єднання;

- протоколи засідань у стислому вигляді;

- виступи вчителів на засіданнях методоб'єднань.

Аналізуючи питання, які виносились на засідання методоб'єднання, виділили провідні:

- нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів;

- досвід управління розвитком творчості дітей на уроках;

- аналіз ефективної індивідуалізації та диференціації учнів на уроках;

- реалізація міжпредметних зв'язків на уроках;

- творчий підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання школярів;

- роль самостійної роботи в підвищенні рівня знань і вихованості учнів;

- відкритий урок як важливий засіб розвитку творчої активності вчителя;

- розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики ;

-активізація розумової діяльності учнів;

- розвиток творчого мислення учнів;

- активізація творчої пізнавальної діяльності;

- стимулювання дитячої творчості;

- взаємодія з батьками у розвитку творчих здібностей дитини;

Кожний керівник МО наприкінці навчального року аналізує діяльність свого МО та на основі цієї інформації проводиться загальний аналіз діяльності методичних об'єднань.

 

Школа вдосконалення майстерності (ШВМ)

Зміст роботи - аналіз та вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти; тренувальні практичні заняття (відкриті уроки, ділові ігри, семінари - практикуми) з метою набуття особистого досвіду роботи, визначення перспектив.

-участь у роботі МО;

-участь у роботі семінарів - практикумів;

-опрацювання методичної літератури;

-індивідуальні консультації, співбесіди;

-творчі звіти;

-педагогічні читання;

-практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в

позакласній роботі.