Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 "СТАРТ" спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області

 


Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Відеоінструкція для вступу 2019

Звіт керівника

 

 

Звіт

 директора Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернат  І-ІІІ ступенів №21 з поглибленим вивченням окремих предметів Кременчуцької міської ради Полтавської області

Деньги О. А. за 2017-2018 н. р.

Організація освітнього процесу в Кременчуцькій спеціалізованій  школі-інтернаті  І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів  Кременчуцької міської ради Полтавської області здійснювалася відповідно до основних напрямків та організаційних заходів з реалізації вимог Конституції України стосовно галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указів Президента України, галузевих постанов Кабміну України, державних, регіональних програм, розпоряджень та доручень Голови обласної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управлінських рішень Департаменту освіти міста, а також нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти та науки України.

Протягом звітного періоду (2017-2018 н.р.) діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на задоволення освітніх запитів Кременчуцької територіальної громади щодо здобуття освіти відповідного рівня і змісту, розвитку школи, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.

У 2017-2018 н.р. була продовжена робота щодо  реалізації  Концепції розвитку загальної середньої освіти, виконання Закону України «Про освіту»,  допрофільного навчання в 5-7 класах та профільного в старшій школі, продовжено впровадження  Державних стандартів початкової,  базової й повної середньої освіти.

У навчальному закладі планування роботи здійснювалося відповідно до чинного законодавства та управлінських рішень галузевих керівних органів.

Увесь освітній процес у школі проводився у відповідності до вимог законодавства України про мови. Адміністрацією школи-інтернату постійно контролювалося ведення ділової документації державною мовою.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

Педагогічним колективом школи-інтернату проведено роботу щодо збереження й розвитку шкільної  мережі. На кінець 2017-2018 н. р. у школі навчалося  389 учнів, з них 228  вихованців, що становить 59  % від загальної кількості.

У порівнянні з 2017-2018 навчальним роком кількість учнів зросла:  попередній навчальний рік закінчили з кількістю 363.

У 2017-2018 навчальному році укомплектовано 13 класів, з них 2 –  1кл. та  2 кл.  Середня наповненість 30 учнів. Мова навчання – українська. Охоплено навчанням 100 % учнів.

За навчальний рік вибуло 16 учнів  до інших навчальних закладів міста. Прибуло 30 учнів.  Основна причина вибуття учнів із закладу – переїзд на інше місце проживання.

35 відсотки учнів нашого навчального року  закінчили 2017-2018 навчальний рік з високим та достатнім рівнями навчання.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК»  було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи-інтернату. Усі  діти шкільного віку охоплені навчанням.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Пріоритетним завданням освітнього процесу було підвищення якості освіти на інноваційній основі шляхом реалізації Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти, забезпечення виконання заходів щодо підготовки та організованого проведення ЗНО навчальних  досягнень випускників 11класу,  формування здоров'язбережувальної компетентності  учнів та їх батьків.

Освітній  процес у 2017-2018 навчальному році здійснювався за Робочим навчальним  планом, розробленим  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р.  № 1/9 – 315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

для 1 – 4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460; 

для 5 – 9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409  (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014
№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 8);

для 10 – 11класів –  за Типовими навчальними планами  загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.10 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 №657 (додаток 10 – інформаційно-технологічний профіль).

Робочий  навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень.

Навчальний план складався з навчальних предметів інваріантної складової, яка забезпечувала реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту, та варіативної складової, яка передбачала врахування інтересів та потреб учнів, навчально-методичного та кадрового забезпечення.

Варіативною складовою передбачено:

- вивчення курсів за вибором:

«Розвиток   продуктивного   мислення»  (1 – 4 класи);

 логіка (5 – 6 класи), «Хмарні сервіси Office 365» (5 клас),

«Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint» (6клас),

«Навчання ситуативного спілкування» (7клас),

«Усна народна творчість» (7клас),   

«Сучасна українська літературна мова: морфологія» (7клас), 

 історія Полтавщини (6 – 9 класи),

«Основи програмування  (9клас),

«Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера» (10клас);

- проведення факультативів:

 «Основи програмування» (10клас), 

«Стилістика української мови» (10-11класи),

«Мережеві технології  Web 2.0» (11клас);

- збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової за рахунок
годин варіативної складової:

 українська література (8клас – поглиблене вивчення української мови і  літератури);

українська мова (10 – 11 класи);

історія України (10 клас).

Збільшення годин на предмети інваріантної складової в 10,11 класах здійснено з метою вивчення зазначених предметів на академічному рівні.

Стан матеріально-технічної бази навчального закладу дозволяє успішно впроваджувати  Державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти,  здійснювати поглиблене вивчення української мови у 8класі та інформатики в 9 – 11 класах.

Кабінети української мови та інформатики відповідають сучасним вимогам, мають необхідне навчально-методичне та інформаційно-технічне забезпечення для здійснення поглибленого вивчення предметів.

У користуванні безлімітний  Інтернет-зв'язок.

У кабінетах інформатики по 11 комп'ютерів, об'єднаних локальною мережею.

У кабінеті української мови встановлено мультимедійний комплекси з інтерактивною дошкою. Таке ж обладнання є в кабінетах математики, географії, фізики, хімії, історії.

Кабінети інформатики та ті, де встановлено мультимедійні комплекси, активно використовувалися вчителями-предметниками,  які впроваджують ІКТ у навчальний процес.

Функціонували  кабінети зарубіжної літератури, фізики, географії, хімії, музичного мистецтва, англійської мови.

Матеріально-технічна база навчального закладу постійно поповнюється.

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

У 2017-2018 навчальному році   вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося відповідно до перспективного  плану внутрішкільного контролю.  Адміністрацією навчального закладу  було вивчено стан викладання  природознавства, біології, української мови, художньої культури,  здійснено класно-узагальнюючий контроль  у 4,10,11 класах,  тематичне відвідування уроків географії, вивчено питання наступності у навчанні (5клас), перевірено дотримання вимог єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів з української мови в 3 – 4, 5 – 9 класах, російської мови в 5-7 класах;  щосеместру перевірялися учнівські щоденники. Результати перевірок висвітлено на нарадах при директорові,  засіданнях педрад,  проаналізовано  та оформлено у вигляді довідок та наказів по школі.

Протягом навчального року щосеместру  проводилися зрізи знань з української мови, математики.

Результати  проведених перевірок свідчать про те, що особливу увагу педагогічні працівники школи приділяють підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання та системності знань учнів, виробленню практичних і пізнавальних умінь, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів, підготовці випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

У 2017-2018 навчальному році робота педагогічного колективу була спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми «Розвиток творчого потенціалу через упровадження інформаційно-комунікаційних  технологій  у  освітній  процес» (І  етап – діагностичний)

На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі із директором школи Деньгою Олександром Анатолійовичем.  До складу її ввійшли   заступником директора з навчальної роботи Пилипенко Антоніна Іванівна, заступник директора з навчальної роботи Соколова Олександра Федорівна, заступник директора з виховної роботи Робота Любов Михайлівна, голови шкільних методичних об’єднань: Бабєкіна Наталія Олександрівна, Гридіна Світлана Євгеніївна, Недбаєва Алла Григорівна, Шаляпіна Тетяна Вікторівна, Демян Юлія Вікторівна та  Єфанова Світлана Веніамінівна.

Організована методична робота, основними завданнями якої були:

організація різних форм підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників;

- формування позитивного ставлення педагогів до методичної роботи та їх умінь здійснювати науково - дослідницьку роботу;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібноcтей, суспільних та власних інтересів;

- вивчення педагогічними працівниками теорії і методики навчання і виховання, психології,  досягнень науки з певного напряму діяльності, оволодіння сучасною методологією;

- ознайомлення з новими програмами та підручниками, виявлення їхніх

особливостей і вимог, вивчення нових складних програмних тем із використанням додаткового наукового матеріалу;

-       упровадження в освітній процес новітніх теоретичних

розробок, передового педагогічного досвіду, сучасних інноваційних технологій;

-   системне вивчення стану навчальних досягнень учнів з певних предметів;

-   організація позакласної та позашкільної роботи з учнями з навчальних

предметів.

У 2017-2018 навчальному році методична робота школи передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів учителів, їх психолого-педагогічної підготовки і була спрямована на рішення трьох основних питань: інформаційний  розвиток школи, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя.

Згідно з річним планом роботи школи-інтернату  педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу через упровадження інформаційно-комунікаційних  технологій  у  освітній  процес» . Робота над проблемою стимулювала колектив до практичного втілення ідей та основних принципів роботи  на підвищення  результативності та якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей учнів та упровадження новітніх технологій навчання.

        Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів сприяли  різноманітні форми роботи,  проведені у школі:

·          засідання методичних об’єднань;

·          індивідуальні консультації для вчителів та учнів;

·          ознайомлення з матеріалами  періодичних видань;

·          засідання педагогічної ради, наради при директору та заступниках;

·          випуск бюлетенів;

·          аналіз результативності роботи вчителів протягом навчального року;

·          відзначення результатів роботи вчителів;

·          творчі звіти вчителів;

·          майстер – класи;

·          відкриті уроки;

·          підведення  підсумків про участь учнів і вчителів у різноманітних конкурсах та олімпіадах;

·          вивчення стану викладання предметів.

·          робота творчих груп

Протягом 2017-2018 навчального року  було організовано роботу 6 методичних об’єднань: суспільно-гуманітарного циклу (керівник Бабєкіна Наталія Олександрівна), початкових класів (керівник Недбаєва Алла Григорівна)  математично-природничого  циклу(керівник Гридіна Світлана Євгеніївна), здоров'язберігаючого циклу (керівник Шаляпіна Тетяна Вікторівна), класних керівників (керівник Демян Юлія Вікторівна), вихователів (керівник  Єфанова Світлана Веніамінівна), затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

  Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.  Кожне з них  провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях    обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році, зміни  у навчальних програмах, про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів,  затвердження завдань для державної підсумкової атестації та ін.), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування між предметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій  та розвиток творчого потенціалу учнів.

Всі педагогічні працівники школи  були задіяні і в роботі міських методичних об’єднань.  4 вчителя:  Бабєкіна Наталія Олександрівна,  Щербаков Сергій Борисович, Харенко Олена Олексіївна та Рудик Марина Миколаївна входили  до міських творчих груп

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету, який  забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, методичної ради школи, організована самоосвітня робота вчителів, індивідуальні консультації з педагогами.

У  кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, матеріали щодо роботи над проблемою школи.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних доробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих  умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО; 

- забезпечення вчителів навчальними програмами.

 

Протягом навчального року на базі школи були проведені такі заходи:

-       семінар учителів  технічної праці міста з теми « Розвиток інтересу учнів до історії та традицій українського народу шляхом виготовлення сувенірів з деревини»;

-       засідання школи професійної адаптації працівників психологічної служби «Використання педагогами технології медіації для вирішення конфліктів  в учнівському середовищі»;

-       навчання педагогів міста для проведення ЗНО- 2018;

-       II (міський ) етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу для дітей та юнацтва  «Олімпійське лелеченя»;

-       семінар-практикум «Говоримо українською ( ділове мовлення у повсякденній роботі вчителя)»;

-       майстер-клас «Упровадження інноваційних технологій як засіб формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови й літератури»;

-       майстер-клас «Створення квітів у техніці оригамі»;

-       майстер-клас  «Створення портфоліо педагога».

Протягом 2017-2018 навчального року в школі-інтернаті  працювали творчі групи: класних керівників «Створення Google form» (керівник Мраткіна Т.П.), вчителів початкових класів «Здоровязберігаючі технології в навчально-виховному  процесі  початкової школи» (керівник Куценко Н.П.);  вчителів філологічного напрямку «Використання тестів міжнародних іспитів та формату ЗНО на уроках філологічного циклу» (керівник Харенко О.О.) Напрацьовані  матеріали роботи творчих груп використовуються в навчально-виховній роботі.

Слід відзначити плідну роботу МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Бабєкіна Н. О.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник МО Гридіна С.Є.), вчителів початкових класів (керівник МО Недбаєва А.Г.), вчителів здоров’язберігаючого циклу(керівник Шаляпіна Т.В.) та

Атестація педагогічних працівників школи  у 2017-2018 навчальному році проводилось згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії школи-інтернату

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестація – 2018».

У 2017-2018 навчальному році проведено атестацію 5 педагогічних працівників: Деньги Олександра Анатолійовича, Соколової Олександри Федорівни, Харенко Олени Олексіївни, Куценко Наталі Петрівни та  Рудик Марини Миколаївни, які пройшли курсову перепідготовку та попадають під дію Типового положення про атестацію. Протягом періоду атестації практикувалося проведення звітів вчителів, що атестуються, на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад.

Рішенням атестаційної комісії підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та порушено клопотання про присвоєння педагогічного звання «старший учитель» вчителю математики Деньзі Олександру Анатолійовичу, порушено клопотання про встановлення  вищої кваліфікаційної категорії, вчителю англійської мови Харенко Олені Олексіївні, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель» вчителю української мови та літератури Соколовій Олександрі Федорівні,  підтверджено І кваліфікаційну категорію вчителю початкових класів Куценко Наталі Петрівні, та  встановлено ІІ кваліфікаційну категорію вчителю української мови та літератури Рудик Марині Миколаївні.

Рішенням атестаційної комісії ІІ рівня департаменту освіти підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання «старший учитель» Деньзі О.А., підтверджено вищу кваліфікаційну категорію  та звання «старший учитель» Соколовій О.Ф.,  встановлено вищу кваліфікаційну категорію Харенко О.О.

Підвищили свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації при ПОІППО ім. М.В.Остроградського у 2017  році  4 педагогічних працівника. Звіти вчителів щодо проходження курсів заслуховувалися на засіданнях МО, методичній раді.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної методичної допомоги вчителю-початківцю у розв’язанні першочергових проблем, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

 Зміст роботи молодого вчителя початкових класів Мороз Альбіни Віталіївни  полягав у спільних заняттях із заступниками  директора з навчальної і виховної роботи та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо складання календарного планування, поурочних  та виховних планів, конструювання уроків та виховних заходів, ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків та виховних занять, формування власного портфоліо.
Результативною протягом року була і методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до міських та обласних конкурсів, олімпіад.

         Всього у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь  21 учень 7-11 класів.  З них 4 учнів стали переможцями ІІ (міського) етапу:

 

Предмет

Кіль-кість учнів

Класи

Переможці

Вчитель

Інформатика

1

8 –11

Юсько Ігор (І)

Мельник В.І.

Мраткіна Т.П.

Українська мова та література

2

7 –11

Бацула Ірина (ІІІ)

Соколова О.Ф.

Географія

1

7 –11

Приймаченко Назар (ІІІ)

Пилипенко А.І.

Основи правознавства

1

9 –11

Баланчук Денис (ІІІ)

Бабєкіна Н.О

   Всього у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь  1 учень  11 класу Юсько Ігор.

            Вчителі та учні нашої школи-інтернату брали активну участь у конкурсах, фестивалях, турнірах та  змаганнях.

         Учні 10 класу пройшли курс основ апаратного і програмного забезпечення Мережевої Академії Cisco( IT Essentials: PC Hardware and Software (Ukrainian - 5.00) Сертифікати отримали 20 чоловік.

10 учнів школи – інтернату брали участь у  Міжнародній грі зі світової літератури “Sunflower”. Найкращі результати показали Маковецька Вероніка, Бутенко Катерина, Бородата Руслана , які нагороджені дипломом ІІ ступеня регіонального рівня.

         10 учнів брали участь у в українознавчій грі «Соняшник». Найкращі результати показали : Юрченко Анна – нагороджена дипломом І ступеню регіонального рівня; Артюшенко Ольга, Бабенко Марія, Ляміна  Анна – нагороджені дипломом  ІІ ступеню регіонального рівня, Мокра Варвара, Юхименко Микола, Кулініч Ірина, Остапенко Юлія, Шкурка Варвара – нагороджені диплом ІІІ ступеню регіонального рівня.

46 учнів узяли участь узяли участь у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус». Дипломами переможця в початковій школі нагороджені Коваль Єгор, Нямцу Анастасія, Шавель Анастасія Ковзік Олексій, Гордовий Станіслав, Курченко-Гай Юлія, Монько Катерина, Терехова Даря, Золотарь Євгенія, Пожитько Данііл, Петрова Валерія, Голов Ксенія, Корецька Ірина, Дзюба Данило; дипломами ІІІ ступеня – Кудряшов Артем, Голов Ольга, Коваль Єлизавета, Земляк Аліна, Сертифікатом з хімії Кудряшов Олександр та Ахмедов Максим.

    38 учнів взяли участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» . Відмінний результат має Даниленко Владислав, добрий -  Пожитько Данііл, Голов Ксенія, Старченко Анжела, Телегій Єлизавета, Яценко Артем

 

 

У Всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» пошуковий загін «Пошук» зайняв І місце  за роботу «Життя пробігло. Роки притомились…. Лиш пам'ять не міліє – ще жива…»(керівник - Пилипенко А.І.).

Призером  міського конкурсу  в Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості  “Історія України і державотворення,  який проходив під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», під девізом  «Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути»  (В’ячеслав Липинський) став Баланчук Денис, який   посів 3 місце (керівник   Бабєкіна Н.О.)

      Учень 9 класу Тоцький Олександр  у фотоконкурсі «Молодь обирає здоров’я» посів ІІ місце.

 Також наші учні брали активну участь у міських конкурсах: «Збережемо ялинку»,«Святий Валентин» – гурток бісероплетіння, «Зірковий небосхил» - Куценко Анастасія, Беспарточна Лія, Беспарточна Єва, Ляміна Анна, Кулініч Ірина, Четвероус Анастасія; конкурсі малюнків «Мої права»

Учні команди школи-інтернату «Характерники», які відвідували вишкіл гри  «Сокіл» («Джура») зайняли 5 місце у І міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Успішним був минулий навчальний рік і для наших спортсменів. У 2017-2018 навчальному  році  у міській Спартакіаді школярів учні школи-інтернату посіли: 1 місце у Міському етапі Олімпійського лелеченяти; 2 місце з волейболу; 3 місце з міні-футболу. В обласній Спартакіаді: з міні-футболу – 1 місце; з футболу – 3 місце, в обласному етапі Олімпійського лелеченяти 3 місце з естафети.

Результативним був рік і для учнів, які займаються у спортивній секції з дзюдо. Переможцями у Чемпіонаті області стали: Кудряшова Яна  - І м., Чмільова Софія –І м., Труфанова Анастасія – І м., Труфанова Ксенія – І м., Бойко Євгенія –І м., Остапенко Юлія – І м., Гардеманенко Михайло – ІІ м., Дворник Єва – ІІ м.,  Кузнєцова Катерина –ІІ м.,  Ряднова Єлизавета –ІІІ м., Кулаковський Давид – ІІІ м.; у Всеукраїнському  турнірі серед дівчат м.Черкаси – Чмільова Софія – ІІ м., Труфанова Ксенія – ІІ м., Ахмилова Олександра – ІІІ м.; Бойко Євгенія –ІІІ м.; у Всеукраїнському турнірі «Кубок Перемоги» м.Суми – Бойко Євгенія – ІІІм., Труфанова Анастасія – ІІ м., Труфанова Ксенія – ІІІ м., Кудряшова Яна – ІІІ м.

Сприяли активізації навчальної та виховної роботи у школі предметні тижні, які проводились згідно річного плану.  Зокрема:

Дата проведення

Тиждень

Відповідальні

11.09 – 15.09

Фізичної культура та «Захисту Вітчизни»

Одинець Є.А, Шаляпіна Т.В., Семененко В.В.

25.09 – 29.09

Художньої культури  та трудового навчання

Рудик М.М., Ганжа О.В., Ворона М.І.

09.10 – 13.10 

Класної годинаи (МО класних керівників)

Класні керівники

1-11кл.

16.10 – 20.10

Виховного заходу (МО вихователів)

Вихователі школи-інтернату

23.10 – 27.10

Екології і хімії

Пилипенко А.І., Ганжа О.В.

06.11 – 10.11

Української мови (писемність)

Рудик М.М., Григоренко В.П.

20.11 – 24. 11

Історії і правознавства

Бабєкіна Н.О.

04.12 – 08.12

Англійської мови

Харенко О.О., Борисенко В.С.

11.12 – 15.12

Основ наук

Недбаєва А.Г., Кумака Л.О., Куценко Н.П., Мороз А.В., Приходько Г.В., Ворона М.І.

22.01 – 26.01

Інформатики та фізики

Щербаков С.Б., Мраткіна Т.П.

12.02 – 16.02

Образотворчого та музичного мистецтва

Рудик М.М., Оченаш Л.М.

12.03 – 17.03

Української  і зарубіжної літератури

Рудик М.М.,

 Робота Л.М.

19.03 – 23.03

Математики та  географії

Гридіна С.Є., Пилипенко А.І.

09.04 – 13.04

Біології  та  основ здоров’я

Пилипенко А.І., Ганжа О.В.

07.05 – 11.05

класна година (МО класних керівників), виховний захід (МО вихователів)

Класні керівники

1-11кл., вихователі школи-інтернату

 

       Найбільш цікавими серед них були: тиждень інформатики, історії  та правознавства, географії,  української мови та літератури, та інші.

       Усі вчителі школи для здійснення самоосвіти мають доступ до Глобальної мережі Internet,  до періодичної преси у шкільній бібліотеці, мають власні бібліотечки науково-методичної літератури, відвідують уроки колег. Протягом навчального року кожен учитель працював над темою, яка базувалась на загальношкільній проблемі і запроваджував у освітній процес.

 

 

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Кадрове забезпечення школи-інтернату № 21 здійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи-інтернату, робочим навчальним планом,  існуючими профілями навчання, режимом роботи.

Станом на 01.06.2018 року освітній процес в школі  забезпечує  30 педагогічних працівників. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100 %.

Кадрова політика в школі здійснюється шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня та професійного самовдосконалення.

При розстановці кадрів, встановленні тижневого навантаження працівників враховується рівень їх кваліфікації, результативність роботи, побажання учнів і батьків, забезпечується відповідність фаху займаній посаді.

Якісний склад педагогічних кадрів такий:

Учителів вищої категорії – 11, серед них  мають  звання: «Старший учитель» – 6

Учитель І категорії – 6

Учитель ІІ категорії – 3

Спеціалістів – 10

Із 30 педагогічних працівників школи-інтернату 28 мають вищу освіту, 2 – неповну  вищу.  2 педагогічних  працівника заочно здобуває вищу педагогічну освіту. В школі створені належні умови для успішного поєднання роботи з навчанням.

Колектив закладу здійснює заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу уникнути скарг.

 

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В школі-інтернаті  розроблено систему виховання учнівської молоді, мета якої – створення цілісної системи виховної роботи з класним і загальношкільним колективом учнів та вихованців, у здійсненні індивідуального підходу до кожного школяра.

Виховна робота в школі протягом 2017/2018 н.р. була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243.

З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, плану роботи навчального закладу на 2017/2018 навчальний рік, з метою проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня (вихованця) до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2017/2018 навчального року виховна робота була спрямована на:

- духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

- ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

- підвищення рівня інформованості учнів (вихованців) з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;

- профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства;

- попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;

- подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, робота з

обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорі:  про аналіз організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей; про результати працевлаштування випускників 9-11 класів; про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та дітей пільгових категорій; про результати проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту дітей пільгових категорій, про результати проведення запланованих місячників, про стан відвідування учнями школи.; про результати рейдів “Урок”, «Канікули»; про виконання Закону України “Про освіту”; про організацію харчування учнів; про виконання заходівщодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму учнів; про аналіз охоплення учнів гуртковою роботою; про підсумки роботи школи щодо профілактики правопорушень серед підлітків; про аналіз дитячого травматизму; про стан роботи з дітьми пільгових категорій. Аналіз стану виховної роботи за 2017-2018 н.р. показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання.

В основу планування виховної роботи як класними керівниками, так і адміністрацією школи (заступником директора з виховної роботи Роботи Л.М., педагогом-організатором Куценко Н.П..) покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи Класні керівники велику увагу приділяють  вивченню  історії рідного краю. Продовжується збір матеріалів про пам’ятні і визначні місця нашого міста, видатних людей Кременчука, учасників бойових дій на сході. Весь зібраний матеріал узагальнюється і зберігається у військово-історичному музеї 219 танкової бригади, яка звільняла місто від німецько-фашистських загарбників.

У 2018 році група екскурсоводів музея посіла ІІІ місце в обласному конкурсі музеїв.

  У школі-інтернаті складено графік проведення годин спілкування, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час.

Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. Слід відзначити, що класними керівниками та керівниками початкових класів враховані зауваження адміністрації стосовно оформлення документації: ведення виховних планів, журналів відвідування сімей та ін.

Учні  школи (пошуковий загін)взяли участь в експедиції «Краса і біль України», у якому посіли І місце.  Проведено конкурс «Патріотичної пісні» для учнів 5-11класів (жовтень-листопад 2017р),  перше місце посіли учні 10 –го та 6-го класів( класні керівники  Демян Юлія Вікторівна, Борисенко Вікторія Степанівна).

Одним із основних розділів є превентивне виховання. Превентивне виховання – це складова виховання учнівської молоді та система профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання асоціальної поведінки підлітків.

І батьки, і учні, і вихованці детально ознайомилися з положенням Конвенції про права дитини, на батьківських зборах пройшло обговорення статей.

Робота з правового виховання проводиться у двох напрямках: просвітницькому та профілактичному. Доброю традицією стало проведення місячника «Закон і ми» та проведення правових брейн-рингів серед учнів 10-11- х класів (учитель права Бабєкіна Наталія Олександрівна ). З підлітками постійно працює діюча Рада профілактики. На базі шкільної бібліотеки постійно влаштовуються виставки на правову тематику.

У напрямку родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. з. Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології та в позакласній роботі. Проведено озеленення території школи-інтернату.

Протягом навчального року класними керівниками, вчителями та педагогом-організатором проведена достатня виховна робота: ранки, лінійки, усні журнали, виставки малюнків, предметні тижні або дні з того чи іншого предмета. Усі ці заходи сприяють розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів.

Проведено ряд заходів з військово-патріотичного виховання.  Це – Уроки мужності, лінійки слави, участь у військово-спортивних змаганнях «Патріот» та «Сокіл-Джура»). У цьому році команда школи-інтернату посіла у цій грі  4 місце. Щорічно учні являються учасниками акцій: «Милосердя», «Пам’ять». За кожним класним колективом закріплено одиноких та людей похилого віку, які потребують допомоги. У школі організовано і проводиться пошуково-краєзнавча робота. Створено пошуковий загін, який займається збором матеріалу по напрямках акції « Краса і біль України»» (вч.географії Пилипенко Антоніні Іванівна)

Максимально охоплені учні організованим дозвіллям у позаурочний та канікулярні час. Складено графік  роботи гуртків за інтересами, яких за списком налічується чотири. Найбільшою популярністю в учнів користуються спортивні секції з дзюдо та волейболу  (кер.  Середа С.А. та Шаляпіна Т.В)

З метою забезпечення ефективного впливу на підлітків, які виховуються у неблагополучних сім’ях та учнів, схильних до правопорушень, були залучені класні керівники, батьки, адміністрація, соцфіально-психологічна служба. Класні керівники відвідують учнів вдома, проводять з ними бесіди, залучають їх до позакласної роботи, участі в роботі гуртків. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту»; заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на педрадах, засіданнях МО класних керівників. Проводяться засідання Ради школи, де розглядаються питання порушень правил поведінки та пропусків навчальних занять учнями школи без поважної причини. Слухаються пояснення як учнів, так і їхніх батьків про причини, що призвели до цього.

Велика увага приділяється морально-етичному вихованню. На годинах спілкування проводиться робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду.

Чільне місце займає і художньо-естетичне виховання. Кожного року школа приймає участь у міських оглядах-конкурсах колективів художньої самодіяльності «Зірковий небосхил  Кременчука»

На виконання цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» в школі проводяться шкільні спартакіади з різних видів спорту: міні-футболу, шахів, шашок. Команда школи щорічно являється учасниками міської спартакіади школярів «Олімпійське лелеченя», за підсумками якої  уже третій рік поспіль представляє наше місто в обласному конкурсі «Олімпійке лелеченя». У школі створено банк даних на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, неблагополучних сімей, багатодітних, малозабезпечених, дітей-інвалідів. Цей список постійно коригується. Учні вказаних категорій забезпечені пільговим харчуванням, влітку охоплені оздоровленням в таборі відпочинку з денним перебуванням «Спартак».

З метою пропаганди здорового способу життя запроваджено профілактичні програми та акції «Антинаркоманія», «АнтиСНІД», «Життя без куріння», «Тверезість». Випускаються стіннівки, проводяться конкурси плакатів названої тематики. Класні керівники провели бесіди різної тематики: «Куріння та здоров’я дітей», «Нікотинова залежність», «Наркотики – спробувати чи ні?», «Звідки беруться наркомани?», «Наркотики і хвороби» Також проводиться профілактична робота з батьками та індивідуальні бесіди з учнями, схильних до девіантної поведінки. Щорічно проводяться медичні огляди дітей із залученням лікарів-спеціалістів.. На жаль, з кожним роком спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей: хворобливість, відхилення в роботі внутрішніх органів. Головна причина – зниження рухової активності. З метою профілактики дитячого травматизму, основним напрямком якого є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться години спілкування. Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань техніки безпеки з 1 по 11 клас. Розроблені пам’ятки для батьків «Безпека дорожнього руху по дорозі до школи і додому», видаються накази по застереженню від нещасних випадків на канікулярні та святкові дні. У школі організовано чергування класів по школі. Але не завжди черговий клас справлявся зі своїми обов’язками. А тому й траплялися випадки порушень Правил поведінки для учнів, мали місце окремі порушення дисципліни серед учнів (куріння, вживання ненормативної лексики), але серйозних правових  порушень,  здійснених учнями навчального закладу., не виявлено

З метою  попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю  вихованців, у школі-інтернаті проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування. У жовтні 2017 року був проведений місячник безпеки життєдіяльності учнів «Зробимо життя безпечним!».

Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, мистецьких шкіл, факультативів.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ГАРЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування 1-11 класів. За кошти місцевого бюджету всі учні початкових класів отримують гаряче харчування(сніданки) ,таких учнів у закладі 33 чоловіки. Організація харчування учнів та вихованців школи-інтернату регламентується Законами України ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 22 Закону України  „Про загальну середню освіту",  ст.ст. 1, 2 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних     і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах»

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено:

П’ятиразовим-       63 вихованця

Чотирьохразовим-  165 вихованців

За рахунок батьків одноразово харчуються(обід) учні  2-11 класів у кількості 61 чоловік та 4  дітей, які знаходяться під опікою, тобто гарячим харчуванням охоплено 95,5 %

У школі відпрацьовано режим та графік харчування дітей; щоденно ведеться облік учнів, які потребують гарячого харчування (у тому числі пільгових категорій); постійно здійснюється контроль за дотриманням дітьми правил особистої гігієни.

Постійно ведеться контроль щодо чергування вчителів в обідній залі згідно з графіком.

Класні керівники 1-11 класів інформують батьків про правила отримання безкоштовного харчування і вимоги щодо оформлення відповідних документів, проводять роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо організації гарячого харчування за батьківські кошти.

Складено графік чергування вчителів школи-інтернат у їдальні,  які стежать за дотриманням дисципліни, санітарно гігієнічних норм, процесом прийому їжі. Контроль за організацією та якістю харчування здійснюється адміністрацією школи-інтернату, членами батьківського комітету, робітниками санітарно-епідеміологічної служби. В їдальні достатня кількість столового посуду, меблів. В кінці кожного навчального року здійснюється ремонт приміщень їдальні та харчоблоку.

Документація харчоблоку ведеться систематично й своєчасно. Є в наявності бракеражний журнал сирої  та готової продукції. Овочі, крупи зберігаються в складському приміщенні на окремих полицях. Продукти, які швидко псуються   в холодильниках і морозильних шафах

Питання організації харчування учнів школи-інтернат заслуховується на нарадах при директорі, видаються накази, складаються акти. Інформація та звіти про стан харчування за вимогою надаються до департаменту освіти. З метою покращення харчування учнів  проводиться анкетування. Результати опитування дають можливість виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення.

Щоденно подається заявка на кількісний склад учнів, які харчуються. Щомісячно – інформація до департаменту освіти щодо безкоштовного харчування. Здійснюється контроль за відповідністю заявок  та наявністю дітей у школі згідно з обліком відвідування в класному журналі.

Харчоблок, обідня зала знаходяться у належному санітарно-гігієнічному стані.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Медичне обслуговування учнів та працівників школи-інтернату організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра за визначеним  графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань  та огляд учнів стоматологами. Щорічно на базі другої міської дитячої поліклініки діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі-інтернаті формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,  Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних та інтернат них закладів та організацій освітнього процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи-інтернату з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи-інтернату. Наказом по  школі-інтернату призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями та вихованцями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі-інтернаті в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці та журнали триступеневого контролю. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці.

За навчальний рік під час освітнього процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Разом з тим систематичні перевірки, які проводять відповідні контролюючі установи, викладають в актах та приписах недоліки. Причина наявності даних недоліків у відсутності коштів для їх усунення. Так, наприклад, не працює пожежна сигналізація. Але для її включення необхідні значні кошти.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

У школі-інтернаті наказом директора створюється щорічно Штаб профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Вона працює на підставі розробленого Положення про штаб правопорушень. На засідання Штабу запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушують дисципліну на уроках та їх батьки.

Практичним психологом школи проводяться корекційно-розвиваючі заняття з учнями та вихованцями групи ризику та вихованцями , що потрапили в складні життєві умови. Разом з тим  за звітний період траплялися поодинокі випадки протиправної поведінки учнів, зокрема: тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. На жаль, незважаючи на всі заходи, ми маємо одного учня, який стоїть на обліку Крюківському  райвідділі за злочин, скоєний під час літніх канікул.

Соціальний педагог Головко Л.П. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома. Протягом року шкільна психолого-соціальна служба тісно співпрацювала з міською с соціальною службою у справах дітей, сім’ї та молоді, неодноразово проводились спільні рейди у сім´ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, з дітьми із цих сімей проводилася профілактична робота.

Стан дитячого травматизму

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються невтішними показники травматизму дітей, особливо на уроках фізкультури та під час перерв. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи, окрім цього, у разі потреби проводяться службові розслідування.

Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

 Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад на базі школи-інтернату працює Рада школи, яку очолює Григоренко Віра Петрівна.. Рада школи – це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування, який у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Загальну середню освіту», статутом закладу, положенням про Раду.

Метою діяльності Ради школи є сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу; об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи  та удосконалення освітнього процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління; розширення колегіальних форм управління; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із організацією освітнього процесу.

Відповідно до Положення про батьківський комітет загальноосвітньої установи в  школі-інтернаті діє батьківський комітет. Його головою є Радько Ірина Іванівна. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, чинного законодавства держави в галузі освіти, Типових положень про загальноосвітню установу, статуту загальноосвітньої школи-інтернату. Заклад освіти тісно співпрацює з радами мікрорайонів Автозаводського району.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам.

Капітального ремонту потребують санітарні кімнати гуртожитку та навчального корпусу, коридори гуртожитку 2-го та 3-го поверхів, а також сходові марші. Зроблено поточний ремонт   коридору 2-го  поверху , а. також  виконали поточний ремонт  деяких кабінетів  та спалень гуртожитку.  Дотримання норм техніки безпеки  в належному стані. Температурний режим контролюється, санітарно - гігієнічні норми постійно перевіряються медичною сестрою.

Я, як директор, протягом звітного періоду в своїй роботі приділяв увагу питанням господарського характеру, вирішення яких було направлено на зміцнення матеріально-технічної бази та санітарно- гігієнічного утримання навчального закладу.

Відповідно до шкільної програми «Перспектива розвитку на 2016-2017 н. р.» за звітний період було зроблено:

1.                  Зроблено поточний ремонт 1 поверху, деяких кабінетів  та спалень гуртожитку. 

2.                Придбано спортивний інвентар.

3.                Придбано постільну білизну для спального корпусу.

4.                Проведено роботи по естетичному оснащенню приміщень  школи.

5.                Щороку  замінюється посудний інвентар харчоблоку школи-інтернату.

6.                Постійно закуповуються миючі та дезінфікуючі засоби та канцелярські товари.

Висновки:

Звичайно,    є ще    питання, на які необхідно звернути увагу протягом 2017-2018 н. р.  Це й недостатній рівень комп’ютерної грамотності окремих учителів;

Ø    Робота з обдарованою молоддю ведеться не на належному рівні.

Ø    здійснювати поповнення кабінетів школи-інтернат ТЗН, відеотекою, довідниками;

Ø    спостерігається  недостатнє використання проектних технологій у навчально-виховному  процесі;

Ø    робота гуртків вимагає більш якісної результативності

Новий 2018-2019 навчальний рік – це рік впровадження НУШ, впровадження нового  Закону України  «Про  загальну середню освіту. «Перед педагогічним колективом школи-інтернату, батьками, адміністрацією стоять  нові проблеми, це :

-         розвиток і удосконалення навчально-матеріальної бази школи-інтернату;

-         постійне удосконалення освітнього процесу з метою підвищення якості знань та результативності роботи з обдарованою молоддю;

-         упровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, передбачивши психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи-інтернат;

-         разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

-         забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації н/в процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

-         збільшення кількості вихованців;

-         удосконалення роботи по залученню дітей мікрорайону до навчання в школі.

У 2018-2019  навчальному році робота педагогічного колективу школи-інтернату буде спрямована на подальше удосконалення матеріально-технічної бази закладу, освітнього процесу, що буде слугувати навчанню, розвитку та вихованню підростаючого покоління. Разом з батьківською спільнотою, громадськістю я, як керівник, та педагогічний колектив школи-інтернату докладемо всі зусилля на виконання державного  замовлення в галузі освіти.

 

Директор школи-інтернату  №21                                              Деньга О. А.